Čo je GDPR (General Data Protection Regulation)? - identitydesign.sk

Čo je GDPR (General Data Protection Regulation)?

Čo je GDPR (General Data Protection Regulation)?

GDPR (General Data Protection Regulation) je európsky regulačný rámec, ktorý bol prijatý v roku 2016 a účinný od 25. mája 2018. Cieľom GDPR je chrániť osobné údaje fyzických osôb v Európskej únii (EÚ). GDPR sa týka všetkých organizácií, ktoré spracúvajú osobné údaje osôb v EÚ, bez ohľadu na to, kde sa nachádza ich sídlo.

Povinnosti pre organizácie podľa GDPR:

GDPR zavádza nové povinnosti pre organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje, a tiež poskytuje nové práva pre jednotlivcov, ktorých údaje sú spracúvané. Medzi hlavné povinnosti patria:

  • Povinnosť notifikovať úrad pre ochranu osobných údajov (DPO) a/alebo zodpovedné orgány v prípade úniku osobných údajov.
  • Povinnosť poskytnúť jednotlivcom prístup k ich osobným údajom a umožniť im ich opraviť, vymazať alebo omeziť spracúvanie.
  • Povinnosť poskytnúť dôkaz o tom, že sa organizácia riadi GDPR.
  • Povinnosť zvoliť si DPO, pokiaľ sa organizácia zaoberá špecializovaným spracúvaním osobných údajov alebo ak má veľké množstvo osobných údajov.

 

Nové práva pre jednotlivcov podľa GDPR:

  • Právo na vymazanie – jednotlivci môžu požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo spracúvané.
  • Právo na ochranu osobných údajov pri prenosoch – jednotlivci majú právo na ochranu svojich osobných údajov pri prenosoch do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.
  • Právo na namietanie – jednotlivci majú právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov v určitých situáciách.

Je dôležité poznamenať, že GDPR poskytuje vysoké sankcie za neplnenie jeho požiadaviek, až do výšky 20 miliónov eur alebo 4% ročného obratu organizácie, čo znamená, že je dôležité pre organizácie aby sa prispôsobili GDPR.

GDPR predstavuje významný krok k väčšej ochrane osobných údajov jednotlivcov v Európskej únii. Poskytuje jednotlivcom nové práva a zaväzuje organizácie k transparentnosti a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov. Je dôležité pre organizácie aby sa prispôsobili týmto požiadavkám, aby mohli plne chrániť súkromie svojich zákazníkov a zároveň sa vyhnúť sankciám.

Viac článkov na podobnú tému nájdete na našom Blogu.

Článok vytvorilo Identity Design Studio.

Identity Design

© Stránku vytvorilo Identity Design Studio 2023